Všeobecná pravidla on-line soutěže serveru Zlin.cz

(dále jen „Všeobecná pravidla soutěže“)

I. Obecná ustanovení

Provozovatelem serveru Zlin.cz (dále jen „server“) a organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je AVONET, s.r.o., IČ 25322478, se sídlem Krátká 219, 763 26 Luhačovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25536 (dále jen „organizátor“). Adresa pro doručování soutěžních zásilek je Kvítková 4323, 76001 Zlín. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu soutěže nebo po jejím skončení před předáním ceny požádat účastníka o potvrzení, které potvrzuje, že dosáhnul věku 18 let.  

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Odpovědí formou emailu, online formuláře či jinou odpovědní alternativou, se příslušná osoba zavazuje k dodržování pravidel soutěže.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na serveru, případně na facebookovém profilu serveru.

Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho serveru a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho týdne po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Výsledky soutěže budou uveřejněny na serveru po vyhodnocení soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že je organizátor soutěže oprávněn užít jména výherců na serveru. Každá osoba, která odešle odpověď, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování o nabídkách souvisejících se serverem. Odesláním odpovědi souhlasí účastník se zařazením všech jim vyplněných osobních údajů do databáze společnosti AVONET, s.r.o., se sídlem Krátká 219, 763 26 Luhačovice, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník soutěže bere dále na vědomí, že mu náležejí práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, jakož i další práva vyplývající z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Pro účely vymazání slouží kontaktní email: souteze@zlin.cz.

Tato všeobecná pravidla soutěže jsou platná a účinná jejich zveřejněním na webové stránce http://zlin.cz/495150-pravidla-online-souteze a to až do vydání nových všeobecných pravidel zveřejněných na serveru. Organizátor si vyhrazuje právo tato všeobecná pravidla kdykoli upravit či změnit. 

 

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam