V Otrokovicích radí, jak volit prezidenta mimo své bydliště

ilustrační foto: Zlin.czilustrační foto: Zlin.cz
ilustrační foto: Zlin.cz
Co se děje 31. 12. 2017 | Autor: Frolová Irena

OTROKOVICE – Pro ty, kdo se chystají k prezidentským volbám a vědí, že budou v té době mimo své bydliště, připravila otrokovická radnice návod, jak postupovat. Serveru Zlin.cz ho popsal Marcel Nemček, vedoucí odboru evidenčně-správního.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně ve dnech 26. a 27. ledna 2018, kdy proběhne druhé kolo, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jsou dva způsoby, jak již nyní požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to buď osobně - až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tedy do 10. ledna 2018 do 16 hodin, anebo podáním doručeným nejpozději sedm dnů před dnem volby, tedy do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu.

"Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Vzor formuláře lze ale získat například v sekci volby na www.otrokovice.cz. Podání může být učiněno ve formě listiny s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zasláním žádosti prostřednictvím datové schránky," řekl Němeček.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. „Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán, a následně je možné přistoupit k hlasování," doplnil Němeček.

Při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku. "Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno," dodal vedoucí odboru evidenčně-správního.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby.

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tedy do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

 

Mohlo by vás zajímat

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam