Dešťovka, kotlíkové dotace, zateplení. Na co lze aktuálně získat peníze od státu

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zachytávání dešťové vody a její další využití, kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, zateplení fasády či solární termický systém. To jsou jen příklady toho, na co mohou majitelé domů aktuálně žádat o státní peníze z programů Dešťovka, Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Za všemi stojí Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí.

Boj se suchem? Efektivní využití dešťové vody

Když byla v dubnu roku 2017 vyhlášena první výzva programu Dešťovka, spustila se doslova lavina žádostí. Za 28 hodin od spuštění systému pro podávání žádostí jich bylo přijato bezmála 2 300. Vzhledem k tomu, že pro první výzvu bylo vyčleněno 100 milionů korun, byla ihned uzavřena. Druhá výzva, která je stále aktuální, tak již počítá s částkou více než trojnásobnou.

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných či bytových domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Z dotace lze pokrýt část výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

✔  zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady

(dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % výdajů)

✔  akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku

(dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % výdajů)

✔  využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové

(dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % výdajů; v kombinaci s využitím srážkové vody až 60 000 Kč)

Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na webu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.

Výměna kotlů za devět miliard korun

Léto 2015. Krajské úřady vypadají jako prodejny Tuzex. Fronty u přepážek způsobila možnost získat peníze na výměnu starého kotle – první výzvou, v níž se ještě žádosti mohly podávat osobně, tehdy odstartovaly Kotlíkové dotace.

Aktuálně se spouští už třetí výzva, v níž se žádá elektronicky. Cílem programu je do roku 2020 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 000 starých kotlů. Celkově bude z evropských fondů domácnostem rozděleno ve třech výzvách 9 miliard korun.

Ve Zlínském kraji je pro třetí výzvu k dispozici takřka 160 milionů korun. Elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 15. října v 8.00 prostřednictvím aplikace na www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

„Datum a čas přijetí elektronického formuláře žádosti je jediným kritériem pro stanovení pořadí žádostí, a to za předpokladu, že žadatel do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti doručí žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě spolu se všemi povinnými přílohami na krajský úřad,“ uvedl krajský radní Jan Pijáček. Program nabízí následující možnosti, jak nahradit kotel na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní 3., 4. nebo 5. třídu:

✔  plynový kondenzační kotel

(podpora až 75 % způsobilých výdajů projektu, maximálně 95 000 Kč)

✔  kotel na biomasu s ručním přikládáním

(podpora až 80 % způsobilých výdajů, maximálně 100 000 Kč)

✔  tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu

(podpora až 80 % způsobilých výdajů, maximálně 120 000 korun)

Případní nepodpoření žadatelé, kteří splní podmínky, budou zařazeni do zásobníku projektů s možností dodatečné podpory v případě uvolnění finančních prostředků v rámci programu či v případě navýšení celkové částky vyčleněné na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III. po roce 2020.

Evergreen stále v akci:
Nová zelená úsporám

Zelená úsporám, aktuálně pak Nová zelená úsporám. To je s přehledem nejefektivnější program v České republice zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Za pět let od spuštění programu bylo 30 000 žadatelů vyplaceno přes 5,7 miliardy korun.

Za stálým úspěchem programu stojí i stále širší nabídka dotací i jednodušší vyřízení. „Již loni na podzim jsme program Nová zelená úsporám zaměřený na podporu rodinných a bytových domů významně zatraktivnili, když jsme mimo jiné zavedli možnost získat dotaci i na zateplení svépomocí nebo na výstavbu domů nejen v pasivním, ale i v nízkoenergetickém standardu. Tato opatření zpřístupnila program Nová zelená úsporám většímu množství zájemců,“ uvádí k úspěchu dotačního titulu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. Nová zelená úsporám mimo jiné podporuje:

✔  renovace rodinných a bytových domů

✔  stavbu rodinných a bytových domů v pasivním standardu

✔  solární termické a fotovoltaické systémy

✔  zelené střechy

✔  využití tepla z odpadní vody

✔  systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

O podporu mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání prostředků.

 

 

reklama