Jak na pohodlné bydlení? Začněte zateplením střechy

Základem každého domu je správně zateplená střecha – v létě chrání před vedrem a udržuje příjemný chládek, v zimě chrání před chladem a drží příjemné teplo. Tím spíš je třeba na správné zateplení střechy myslet v případě, že se v podkrovním prostoru rozhodneme bydlet. Správně zateplená střecha přináší hned několik výhod.

Střechy jsou vystavené během celého roku působení atmosférických vlivů, odolávají účinkům větru, deště, sněhu nebo slunečního záření. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až čtvrtina energií na vytápění. Proto bychom zateplení střechy neměli brát na lehkou váhu. Na zateplení je potřeba nahlížet jako na dlouhodobou investici, která přináší nejenom úspory nákladů na vytápění a klimatizaci, ale zároveň chrání proti hluku nebo zvýší požární bezpečnost domu. Správně provedené zateplení střechy kvalitními izolacemi zvyšuje energetickou účinnosti budovy a udržuje stabilní teplotu v budově během celého roku.

Na co se zaměřit a čeho se vyvarovat?

Pro správné fungování střešního pláště je klíčová volba vhodné skladby střechy, výběr kvalitních materiálů, dodržení technologického postupu a bezchybné provedení zateplení. Dodržení všech zásad provedení střechy ovlivňuje její životnost a v budoucnu šetří náklady na rekonstrukci.

Velkou pozornost je nutné věnovat členitějším střechám nebo střechám s větší plochou. U tvarově složitějších a členitějších střech se může vyskytnout více teplených mostů, které se hůře izolují. Dochází tak k větším tepelným únikům. Z tohoto hlediska jsou vhodnější střechy ploché nebo šikmé s nízkým sklonem a jednodušším tvarem.  

Návrh střechy je vhodné svěřit odborníkovi, který vše prověří i výpočtem. Podrobné rozpracování návrhu v projektové dokumentaci může předejít případným komplikacím, které se mohou objevit během realizace na stavbě. Vyhneme se pak různým improvizacím. Projektant navrhne nejvhodnější řešení a zároveň zvolí vhodnou izolaci i s ohledem na konstrukci střechy. Správně navržená a provedená střecha bude pak funkční řadu let.

Jakou tloušťku izolace zvolit? 

Použitím vhodné tloušťky kvalitní izolace a správným řešením konstrukčních detailů minimalizujeme tepelné ztráty. Velmi důležité je správně zateplit tepelné mosty a různé vazby, které se projevují zvýšeným tepelným tokem, nízkou povrchovou teplotou na straně interiéru a vysokou povrchovou teplotou na straně exteriéru. Zásadním tepelným mostem jsou krokve nebo jiné prvky, které tvoří nosnou konstrukci střechy.

V místech s nižšími povrchovými teplotami může docházet ke kondenzaci vlhkosti a ke vzniku plísní. Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky uvádí teplotu rosného bodu, který vzniká při určité relativní vlhkosti a teplotě v interiéru. Například, pokud máme teplotu v interiéru 21 °C a relativní vlhkost 60 %, pak rosný bod vznikne při teplotě 12,9 °C. Pokud teplota v interiéru klesne pod teplotu rosného bodu, nastává kondenzace. Návrh řešení detailů a tepelných mostů musí být proveden tak, aby teplota v každém místě povrchu byla s určitou rezervou vždy vyšší. Tepelné mosty lze minimalizovat dostatečnou tloušťkou tepelné izolace.

Celkovou tloušťku tepelné izolace je nutné zvolit tak, aby byly splněny podmínky pro součinitel prostupu tepla podle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Vypočtená tloušťka izolace závisí na mnoha faktorech, mj. na konstrukci zateplované střechy, zvoleném řešení zateplení, rovněž na tepelněizolačních vlastnostech izolačního materiálu.

V závislosti na vlastnostech tepelné izolace se běžná tloušťka zateplení pohybuje kolem 300 mm. Pro zateplení tzv. pasivních domů budou tloušťky izolace ještě vyšší, mohou se pohybovat kolem 420 mm. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní domy je U ≤ 0,10 W/m2▪K. Větší tloušťka kvalitní izolace účinněji brání únikům tepla a přinese výraznější úspory za vytápění a klimatizaci.

Volba kvalitního zateplení je klíčová. Čím bychom se měli řídit při výběru izolace?

Ať už zateplujeme plochou nebo šikmou střechu, jednoduchou nebo členitou, vždy je nezbytné zvolit vhodný způsob zateplení, vybrat kvalitní izolaci, správný typ a tloušťku izolačního materiálu. Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. Proto je velmi důležité používat kvalitní minerální izolace, které splní požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň budou požárně bezpečné. Všechny tyto požadavky splňují izolace z nehořlavé kamenné vlny ROCKWOOL, které mají skvělé tepelněizolační vlastnosti a jsou osvědčeným materiáem pro zateplování již řadu letu.

Vyšší hustota izolací z kamenné vlny

Izolace z kamenné vlny jsou vyráběné z přírodních surovin čediče a gabra. Tyto izolace mají vyšší hustotu vláken, díky tomu jsou dlouhodobě i tvarově stálé. Díky pružnosti a vyšší objemové hmotnosti je montáž kamenné vlny je velmi snadná. Izolace mezi krokvemi vyplní celý prostor, nesesedá, nevznikají žádné spáry, tedy tepelné ani akustické mosty. Vyšší objemová hmotnost vláken kamenné vlny znamená, že izolace v konstrukci drží tvar a neprověšuje se. Není tedy nutné dodatečné uchycení izolace např. provedením strunkování.

Produkty z kamenné vlny pro zateplení šikmé střechy jsou ideální izolací za skvělou cenu v poměru k tepelněizolalčním vlastnostem produktu a množství vláken kamenné vlny, které izolace obsahuje. Izolace z kamenné vlny zůstávají plně funkční po desítky let.

Ticho a klid díky kamenné vlně

Izolace z kamenné vlny díky vláknité struktuře a vyšší objemové hmotnosti výborně pohlcují zvuky. Jsou ideální pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí a účinně tlumí hluk přicházející z okolí. Pomáhá vytvořit tiché a klidné prostředí. Významně přispí­vá ke zvýšení akustické pohody v domě.

Význam nehořlavých izolací z hlediska požární bezpečnosti

Izolace z minerální vlny je bezpečná a nehořlavá. Kamenná vlna ROCKWOOL je jedním z izolačních materiálů, který odolává vysokým teplotám požáru. Odolává teplotám až do 1 000 °C! Má nejvyšší třídu reakce na oheň A1, je tedy jedním z nejbezpečnějších izolačních materiálů, který významně zvyšuje požární bezpečnost budov. Zateplení dřevěné konstrukce střechy nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL v kombinaci s protipožárním sádrokartonem pomůže k vytvoření požárně odolné konstrukce.

Zdravé vnitřní mikroklima

Kamenná vlna udržuje stabilní teplotu v budově během celého roku. Vytváří tak příznivé mikroklima a tepelnou pohodu v místnosti. V zimě brání únikům tepla, v létě pomáhá zamezit přehřívání interiéru.

Velkou předností kamenné vlny je její paropropustnost. Prodyšná izolace neposkytu­je živnou půdu pro plísně, houby a mikro­organismy. Přispívá k vytvoření zdravého a příznivého mikroklimatu v budově.

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL pro bezpečnou střechu

Pro zateplení šikmých střech a izolaci podkroví lze využít celou řadu produktů z kamenné minerální vlny. V nabídce společnosti ROCKWOOL jsou produkty řady PREMIUM vyráběné zcela novou inovativní technologií. Tyto izolace mají jemnější vlákno a zároveň nejlepší kombinaci tepelněizolačních vlastností, výborné zvukové pohltivosti a vyšší objemové hmotnosti. Izolační desky ROCKTON PREMIUM mají vynikající tepelné vlastnosti, součinitel tepelné vodivosti je 0,033 W/m·K. Jsou ideální pro zateplení nízkoenergetických a pasivních domů. Další vhodnou izolací, tentokrát z řady SUPER, jsou izolační desky SUPERROCK. Výborná lambda a zvuková pohltivost, rovněž vyšší objemová hmotnost umožňuje použití této izolace pro více různých typů konstrukcí. SUPERROCk je také ideální pro rámové konstrukce dřevostaveb. Pro izolaci podkroví můžete zvolit rovněž desky ROCKMIN PLUS.

Šikmá střecha zateplená kamennou vlnou ROCKWOOL je zárukou komfortu a bezpečí, rovněž zdravého a příznivého mikroklimatu v domě.

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL pro zateplení šikmých střech a podkroví

Jakým způsobem je možné zateplit šikmou střechu?

Způsobů izolace podkroví a šikmé střechy je hned několik. Střechu můžeme zateplit tradičním způsobem – vkládáním izolace mezi a pod krokve.  Izolace střechy provedená v jedné vrstvě izolace, pouze mezi krokvemi, je z hlediska energeticky úsporného zateplení nedostačující. Je třeba počítat s tím, že prvky v konstrukci střechy, jako např. krokve, jsou výraznými tepelnými mosty. Jejich tepelná vodivost je asi čtyřikrát větší než vodivost kamenné minerální vlny a tvoří přibližně 20 % plochy střechy. Pokud chceme zateplit podkroví kvalitně, je nezbytná další souvislá vrstva izolace pod krokvemi. Tímto minimalizujeme liniové tepelné mosty, tedy krokve.

Izolace podkroví kamennou vlnou ROCKWOOL

Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi izolacemi ROCKWOOL z kamenné minerální vlny

Šikmou střechu můžeme zateplit rovněž nad krokvemi. Díky tomu maximálně využijeme podkrovní prostor k bydlení a necháme vyniknout krásu dřevěného krovu. Z hlediska tepelněizolačních i akustických vlastností je tento způsob zateplení nejvýhodnější variantou.

Při navrhování střech s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi bychom měli pamatovat na odlišný vzhled střechy obzvláště při rekonstrukcích, kdy dochází ke zvýšení původní střechy. Pokud se v ploše střechy nacházejí vikýře apod., pak dojde k „zapuštění“ těchto konstrukcí do plochy střechy.

Spolehlivým řešením pro izolaci střechy nad krokvemi je systémové řešení – systém TOPROCK, který je vhodný pro rekonstrukce i novostavby, je ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy. Systém TOPROCK nám dává možnost zateplit střechu v celkové tloušťce izolace od 200 do 300 mm. Zateplení nad krokvemi můžeme rovněž kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi. Díky tomu bude střešní konstrukce zateplena podstatně vyšší tloušťkou izolace.

Při nadkrokevním způsobu zateplení jsou izolační desky z kamenné vlny ROCKWOOL vkládané mezi speciální nadkrokevní kovové držáky, které montujeme na bednění s parozábranou. Montáž kovových držáků provádíme v místě krokví. Druhou vrstvu izolace vkládáme mezi pomocné krokve, které jsou osazené v horní části kovového držáku. Výška pomocné krokve odpovídá tloušťce druhé vrstvy izolace. Následuje pokládka pojistné hydroizolace, montáž kontralatí, latí a montáž krytiny.

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi pomocí izolací z kamenné vlny ROCKWOOL – systém TOPROCK

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi pomocí systému TOPROCK

Dotace na zateplení

Na zateplení nového nebo rekonstruovaného domu můžete využít dotace např. z programu Nová zelená úsporám. Finanční prostředky můžete čerpat na zateplení provedené izolacemi ROCKWOOL, které jsou v programu NZU registrovány. Výhodou pro vás bude nejen finanční úspora, ale i nižší spotřeba energie a zároveň přínos pro životní prostředí.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x