Kraj podpoří včelaře, ekologické projekty i boj proti suchu v lesích

ZLÍNSKÝ KRAJ - V příštím roce hodlá Zlínský kraj podpořit čtyři oblasti týkající se životního prostředí a zemědělství. Podpory by se měli dočkat včelaři, ale peníze půjdou také na ekologické aktivity, vodohospodářské projekty či boj proti suchu v lesích, serveru Zlin.cz to uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Z programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji hodlá hejtmanství 1,5 milionem korun podpořit začínající i stávající včelaře, a to tím, že jim přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení. „Včelaře podporujeme již několik let, tato podpora pomáhá nejen k růstu počtu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev v kraji a zároveň na snížení výskytu moru včelího plodu,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro zemědělství a životní prostředí. O dotaci budou moci zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří mají trvalé bydliště na území Zlínského kraje. Přidělenou podporu ve výši pět tisíc až 10 tisíc korun bude možno použít jak na nákup základního (povinného) vybavení, tedy tří až šesti kusů nástavkových úlů s varroa dnem a rámkových přířezů nebo rámků, tak na pořízení doporučeného vybavení – například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek. Během posledních dvou let kraj podpořil 366 včelařů celkovou částkou 3,490 milionu korun.

Program Podpora ekologických aktivit v kraji přispívá ke zpestření nabídky aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) i ke stabilizaci sítě středisek ekologické výchovy ve Zlínském kraji. Cílem je aktivnější zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí. Podpořeno z něj bude školní i mimoškolní environmentální vzdělávání dětí a mládeže, dále aktivity na školních zahradách, badatelsky orientované vyučování, osvěta veřejnosti, ekologické poradenství či vzdělávání dospělých pro práci s dětmi v environmentální oblasti. Celková částka vyčleněná na program je 2,5 milionu korun. Minimální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 20 tisíc korun, maximální na 100 tisíc korun. O podporu budou moci zažádat spolky, ústavy, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby se sídlem ve Zlínském kraji. V posledních třech letech bylo z programu téměř tři miliony korun podpořeno 72 aktivit.

Program Podpora vodohospodářské infrastruktury má za cíl zvýšit vybavenost obcí Zlínského kraje vodohospodářskou infrastrukturou a zvýšit počet obyvatel napojených na pitnou vodu a kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod. Připraveno je pro něj 21,5 milionu korun a rozdělen je do dvou dotačních titulů. První je zaměřen na výstavbu a rozšíření veřejných vodovodů a vodárenských objektů, na vybudování zdrojů pitné vody, kanalizací, zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody či na výstavbu čistíren odpadních vod, případně jejich intenzifikaci. Druhý je určen ke spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie s plánovaným dokončením nejpozději do 31. října 2021. O finanční příspěvek budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel a svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel. Dotaci bude možno získat až do výše 10 milionů korun. V posledních třech letech kraj z programu podpořil 35 projektů celkovou částkou 34,5 milionu korun.

Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích je určen vlastníkům lesů a má jim pomoci při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, eliminaci výskytu škůdců (především kůrovce) v porostech oslabených nedostatkem srážek a rovněž při usměrňování odtoku srážkové vody tak, aby zůstávala v lesních porostech. Realizován bude ve třech dotačních titulech s celkovou alokací 10 milionů korun. První bude zaměřen na podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů, druhý na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách a pozemcích a třetí na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků. U prvního a třetího dotačního titulu bude možno dosáhnout na dotaci až 200 tisíc korun, u druhého dokonce až na 500 tisíc korun. Kraj tento program vyhlásil poprvé před dvěma lety, během nichž z něj podpořil 163 žadatelů souhrnnou částkou 12,7 milionu korun.

Všechny programy budou společně s formuláři žádosti v prosinci zveřejněny na úřední desce a na webu Zlínského kraje. Příjem a registrace žádostí o podporu by měly probíhat od 21. ledna do 15. února příštího roku, v případě programu na podporu vodohospodářské infrastruktury do 3. srpna.