Rožnov vyřeší starou ekologickou zátěže v Tylovicích

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Představení výsledků monitoringu pozemků v Tylovicích zatížených starou ekologickou zátěží a dohoda všech zúčastněných stran na dalším postupu v této kauze. To byly hlavní body a výstupy středečního jednání, kterého se účastnilo Valašské muzeum v přírodě, zástupci vedení města a Odboru životního prostředí, zpracovatelé monitoringové zprávy a také občané z Tylovic, kterých se situace kolem ekologické zátěže nejvíce dotýká, uvedl pro server Zlin.cz mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Rozbor vzorků z odběrů v lokalitě Tylovice ukázal na mírně zvýšené hodnoty kadmia a niklu zejména v povrchové vodě, která na skládkové lokalitě pramení. I proto se všechny strany shodly na dalším postupu. Primárním cílem je stabilizace celé skládky, aby již se při dalších deštích kontaminace nešířila dále.

Hned na úvod se prezentoval monitoring zadaný bezprostředně po bleskové povodni. Jeho výsledky poukázaly na několik mírně zvýšených hodnot. „Aktuální monitorovací práce zahrnovaly celkem tři odběry podzemní vody z monitorovacích vrtů skládkové lokality, pět odběrů vzorků podzemní vody z domovních studní v Tylovicích na odtokovém profilu podzemních vod pod skládkou a čtyři bodové vzorky povrchové vody v bezejmenné vodoteči, přičemž poslední vzorek byl odebrán před vyústěním do Hážovického potoka. Výsledky potvrdily již dříve ověřenou úroveň kontaminace zejména povrchových vod, kde přetrvávají zvýšené obsahy kadmia a niklu v téměř celém profilu povrchové vodoteče. V případě podzemních vod je ovlivnění skládkou patrné pouze v těsné blízkosti skládky, kvalita domovních studní nebyla negativně dotčena. Následkem bleskové povodně bylo částečné sesutí hrany skládkové lokality a vyplavení pevných odpadů do okolí. Může se jednat například o střepy starých televizních obrazovek nebo jiných elektro komponentů. Právě to lokální ekologické riziko vyplavování pevných částí uloženého odpadu s následnou kontaminací povrchové vodoteče je v této lokalitě primárním problémem a je potřeba ho řešit,“ informovala zpracovatelka závěrečné zprávy monitoringu Ivana Ondrašíková ze společnosti AZ GEO.

Na nutnost řešit starou skládku bývalé Tesly Rožnov upozornili také občané z Tylovic, kteří na schůzku přišli. „Obavy občanů jsou na místě. Lidé z Tylovic zdůraznili především ten fakt, že nejde jen o obyčejnou černou skládku, ale že se jedná o skládku s chemickým odpadem, což je nesrovnatelně více nebezpečné,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera. Občany Tylovic také zajímalo, zda by pomohlo přesnější lokalizování uložených chemikálií v tělese skládky, které jsou schopni zajistit v součinnosti s pamětníky. Kromě dohodnutého umístění fotopastí na inkriminovaná místa, aby už nedocházelo k dalšímu nedovolenému navážení převážně bioodpadu, který byl při povodni vážnou komplikací, navrhli občané také obnovu tabulek upozorňujících na zákaz skládky.

Z dříve provedené analýzy rizika a monitoringu skládkové lokality vyplývá, že skládku je nutné minimálně dlouhodobě sledovat prostřednictvím pravidelných odběrů a analýz vod a reagovat na případné zvýšené hodnoty sledovaných látek. Doporučeným nápravným opatřením je celou skládkovou lokalitu stabilizovat a utěsnit, tak, aby nedocházelo k dalšímu vyplavování zejména pevných odpadů a zanášení prameniště a koryta bezejmenné vodoteče. Sanační práce by také měly zahrnovat odtěžbu zanesených potočních sedimentů. Ideálním řešením je celková odtěžba nebezpečných uložených odpadů a jejich likvidace v souladu s platnou odpadovou legislativou. Tato možnost však je finančně velmi náročná.

„Záležitost lze řešit pomocí dotačních titulů, ale je nutno říci, že stále převažují lokality s mnohdy výrazně větším ekologickým zatížením. Proto by zde bylo na místě zvážit reálnou šanci na úspěch,“ upozornil ředitel společnosti AZ GEO Luboš Štancl, jenž doporučil variantu stabilizace. „Kontaminace je primárně způsobena netěsností staré černé skládky, proto je stabilizace skládky a zamezení dalšímu šíření škodlivých látek důležitá a tímto směrem bychom teď měli jít,“ uvedl Štancl. Tuto variantu vidí jako realistickou i město Rožnov, které se snaží pomoci se získáním finančních prostředků. „Oslovili jsme Ministerstvo financí s žádostí o převedení části prostředků vyčleněných na likvidaci ekologických zátěží bývalé Tesly, které byly původně zamýšleny pouze pro oblast průmyslového areálu,“ informovala místostarostka Rožnova Kristýna Kosová. Tuto variantu podpořilo na schůzce i Valašské muzeum v přírodě, na jehož pozemku se skládka nachází.“My situaci v inkriminované lokalitě již několik let monitorujeme. Nechali jsme udělat vrty a zmapovali jsme celou oblast v Tylovicích. Každoročně tomu věnujeme úsilí i peníze a celou situaci sledujeme, abychom měli přehled, že skládka nadměrně nezatěžuje okolí. Věnovat se tomu budeme i teď, kdy je našim dalším krokem příprava projektové dokumentace na zabezpečení svahu. Obecně platí, že jsme připraveni nadále pomáhat, ale problém ovšem bude s financováním, protože my na to peníze bohužel nemáme,“ doplnil ředitel muzea Jindřich Ondruš.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x