Ve Spytihněvi a Huštěnovicích se bude měřit kvalita ovzduší

Foto: Jiří Balát
UHERSKOHRADIŠŤSKO – Zlínský kraj si nechá prověřit vliv silniční dopravy a lokálního vytápění na kvalitu ovzduší v obcích Spytihněv a Huštěnovice na Uherskohradišťsku. Aktuální míru znečištění bude chtít porovnat se stavem ovzduší po dokončení dálnice D55, která odkloní dopravu mimo obce.

V oblasti střední Moravy byly detekovány dvě základní skupiny problematických látek, které způsobují zhoršenou kvalitu ovzduší. V obydlených částech se jedná především o benzo(a)pyren a tuhé znečišťující látky. Vychází to ze strategického dokumentu vydaného Ministerstvem životního prostředí.

Dva základní možné zdroje příčin zhoršené kvality ovzduší jsou emise z lokálního vytápění domácností a silniční doprava. Měřící kampaň nám stanoví aktuální míru znečištění,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Měření se uskuteční ještě před dokončením páteřní komunikace D55, která obcím uleví od přetížené dopravy. „S dokončením dálnice D55, která svede dopravu mimo obce, by se situace v místě měla výrazně zlepšit. Následným měřením ověříme, nakolik odklonění dopravy pomohlo kvalitě ovzduší,“ dodala Ančincová.

Experimentální měření imisí bude zahrnovat odběr vzorků, analýzu, vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy.

--> --> --> --> -->