V Sidonii se dočkají nové silnice

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
BRUMOV-BYLNICE - Téměř půlkilometrový úsek krajské silnice III. třídy bude ještě v tomto roce rekonstruován v Sidonii, pohraniční osadě, která je místní částí města Brumova-Bylnice. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) zde bude investovat do zkvalitnění dopravní infrastruktury přibližně 9,5 milionu korun, serveru Zlin.cz to za ŘSZK uvedl Vojtěch Cekota.

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/05751 v celkové délce 423 metrů v Brumově-Bylnici, místní části Sidonie, která se nachází na samé hranici se Slovenskou republikou. Začátek řešeného úseku je u budovy bytového domu čp. 35, konec je před budovou bývalé sklářské kolonie.

„Vzhledem ke snížené únosnosti vozovky bude na stávající konstrukci provedena sanace trhlin původní vozovky, sanace poškozených okrajů vozovky, kde budou zřízeny kompletní konstrukční vrstvy, následně bude položena vyrovnávací podkladní vrstva a dále nová živičná ložná vrstva a obrusná vrstva,“ upřesnil Cekota. Současně bude vozovka rozšířena na šest metrů mezi obrubami. Směrové vedení zůstane zachováno. Niveleta vozovky bude navýšena oproti stávajícímu stavu o deset centimetrů. Silnice bude oboustranně ohraničena zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých bude položena betonová přídlažba.

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným spádem a příčným sklonem do nově zřízených dešťových vpustí. Původní rámový propustek v rekonstruovaném úseku bude prodloužen a bude stavebně upraven jeho vtokový objekt. Dojde ke zpevnění dna propustku a přilehlých břehů toku kamennou dlažbou.

Souběžně s touto stavbou bude město Brumov-Bylnice realizovat napojení místních a účelových komunikací a sjezdů na silnici, vybuduje nové chodníky, nástupiště, odstavnou plochu pro autobus a parkoviště.

Stavební práce budou zahájeny 21. září a jejich ukončení se předpokládá do 30. listopadu. Již v předstihu před uvedeným termínem budou zahájeny práce, které financuje město.

„Stavební práce na silnici III/05751 si vyžádají částečné omezení silničního provozu provizorním dopravním značením. Doprava bude řízena světelnou signalizací po polovinách vozovky oboustranně kyvadlově,“ dodal Cekota.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x