Dlouhodobě odstavená auta bez STK může město nechat zlikvidovat, ve Zlíně si na to posvítí

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
ZLÍN - Zlínský magistrát se rozhodl eliminovat dlouhodobě odstavená auta v ulicích města. Zaměří se mimo jiné i na auta bez STK, serveru Zlin.cz to oznámil Lukáš Fabián z tiskového oddělení magistrátu.

Na magistrát města Zlína se čím dál častěji obracejí občané, kteří nahlašují dlouhodobě odstavená vozidla blokující parkovací místa a požadují jejich odstranění. Tuto problematiku blíže upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který říká, že na všech typech veřejně přístupných pozemních komunikacích je mj. „zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacícha obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Takové vozidlo zákon definuje jako vrak.“

„Z této definice je tedy patrné, že zdaleka ne každé dlouhodobě odstavené vozidlo s vypuštěnými pneumatikami a špinavou karoserií lze považovat za autovrak, a to bez ohledu na to, zda je vybaveno registrační značkou či nikoli,“ podotkl Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.

Na jaře tohoto roku však vešla v platnost novelizace předmětného zákona, kdy byl mimo jiné doplněn bod, kterým se zakazuje na veřejně přístupných pozemních komunikacích odstavovat také silniční vozidlo, které má po dobu více než šesti měsíců propadlou STK.

Tato novelizace tak nově umožňuje řešení většiny dlouhodobě odstavených vozidel, která ve většině případů nejsou dle zákonné definice vrakem, mají však dlouhodobě propadlou platnost STK. Zákon nově definuje takové jednání jako přestupek, za který hrozí provozovateli vozidla nemalý finanční postih. V krajním případě může být takové vozidlo na náklady provozovatele i odtaženo a následně prodáno ve veřejné dražbě či ekologicky zlikvidováno.

Statutární město Zlín zahájilo postupné kroky, které povedou k eliminaci těchto dlouhodobě nepoužívaných vozidel na svém území. Protože však nechce jít ihned cestou represivních kroků, přistoupilo v první fázi ke vstřícnému gestu, kterým je rozesílání dopisů upozorňujících provozovatele dlouhodobě odstavených vozidel na novelizaci zákona a na skutečnost, že se tedy svým konáním dopouštějí přestupku. Tímto dopisem jsou provozovatelé zároveň vyzýváni k obnovení platnosti STK či odstranění vozidla z veřejné komunikace ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení dopisu. Vedení magistrátu tak chce dát provozovatelům těchto vozidel šanci vyřešit vše smířlivou cestou.

„V případě marného uplynutí vymezené lhůty budou jednotlivé případy předávány příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení, kdy bude již přistoupeno k jednotlivým represivním úkonům tak, jak je zákon umožňuje. Věříme, že těmito kroky se nám postupně podaří vyčistit veřejná parkoviště a komunikace od dlouhodobě nepoužívaných vozidel,“ zakončil radní pro dopravu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x